Novobodé náboženství VÍRA VE VAKCINACI z pozastavení očkování vyvozuje a veřejně hlásá zajímavé závěry…

SÚKL pozastavil očkování některými šaržemi vakcín Prevenar 13 a Infanrix Hexa.

A MEDICI PRO OČKOVÁNÍ, prosazující vědu založenou na důkazech, vyvozují z pozastavení vakcín pro novorozence, že je vakcína zcela bezpečná a napsali své závěry na modrém pozadí… Tyto závěry zveřejnili i na Iniciativě Sníh, které má za cíl popularizovat vědu laikům a zveřejňovat pouze studie vědy založené na důkazech. Z řad Sněhu vznikl poradní orgán MeSES, který radí MZ ohledně současné situace a doporučuje opatření.

Již nemám slov, jak je vše na hlavu postavené.

Nejsem medik, ani vědec, ale z pozastavení vakcíny bych jako první vyvodila, že se řeší nějaké problém, zkoumá bezpečnost.

Co byste vyvovodili z této informace apriori vy?

Dovolili byste si veřejnosti tvrdit na základě pozastavení vakcíny, že je vakcína bezpečná?

Již jsem dlouho nepsala o opatřeních, absurditách, očkování, šíření jednostrannosti a nenávisti mezi lidmi, kteří zastávají jiný názor. Nepsala jsem, ale to neznamená, že se situace proměnila.

Spíš jsem ponechala hledání odpovědí na jednotlivých lidech a doufala jsem, říkala jsem si, že těch absurdit na různých úrovních tak přibývá, že jen slepý je neuvidí…, že na základě vlastních zkušeností a jasných jednostranných nelogičností v médiích začnou lidé klást otázky a vidět nesrovnalosti…

Že pochopí, že předkládané obecné závěry v médiích mají značné logické mezery, nejsou nestranné, ani objektivní.

VÍRA VE VAKCINACI, novodobé náboženství, projevované absurdními závěry je nyní posilována v řadách mladých, možná se bude o očkování intenzivněji učit i na školách.

Neměla bych se tendence se veřejně vyjadřovat, pokud by tento fanatický úzkostlivý pohled a zneužití ochrany veřejného zdraví za každou cenu neovlivňovaly přes dva roky životy celé společnosti, pokud by byla zachována svobodná volba očkovat/neočkovat bez benefitů, restrikcí, zákazů a reklamy šířící tvrzení, které se ukazují v čase jako mylné. Pokud by byla umožněna veřejná diskuse mezi odborníky s opačnými názory, aby dostaly stejný prostor pro informovanost veřejnosti svými pohledy bez urážek, posměchu a strašení…

3. OČKOVACÍ KAMPAŇ
titulek OČKOVACÍ KAMPANĚ, který je mylný
Iniciativa Cesta ven 12.4.2021
OČKOVACÍ KAMPAŇ

Mnozí lidé, kteří měli za úkol popularizovat vědecké výzkumy, dlouhodobě šíří jednostranný pohled na očkování, který předpokládá, že vakcína byla, je a bude dlouhodobě účinná, bezpečná a zdraví prospěšná. A odmítají převzetí zodpovědnosti za tuto vizi postrádající kritické otázky, posilují tuto jednostrannost, která zpochybňuje jakákoliv rizika vakcinace.

Slušné komentáře jsou mazány, aby nenarušovaly profil této fanatické víry a popularizátoři vědy vytvářejí pro lidi, kteří nemají pochybnosti, obraz všespásné cesty, světla na konci tunelu. Sem tam sice připustí pochybnost, ale stejně si o těch celostně eko-bio konspirátorech myslí své… Povětšinou předkládají pouze propagaci očkování a všechny zdravotní komplikace dávají na vinu longcovidu.

Na vědeckém poli vždy existovaly protichůdné studie rozmanitých kapacit, ale s takovou mírou nenávistných odsouzení lidí se vědecká obec tolik nepotkávala.

Jedná se o odsouzení vědců, kteří se obrací i ke studiím, které předkládají kritické otázky, pochybnosti,

dávající do souvislostí sílu přirozeně získané imunity a reinfekcí a s tím spjatou dlouhodobou ochranu, což je klíčové pro „kolektivní imunitu“, která existuje pouze na bázi jednotlivce a jeho pevného zdraví,

vidící zákeřnost jak nemoci, tak očkování,

zveřejňující grafy z praxe- skutečných hospitalizovaných na covid v poměrech očkovaní/ neočkovaní,

ukazující, že není vůle ve studiích porovnávat long covid a možné následky po očkování, že jednostranné zveřejňování longcovidových obtíží ve světle možných nežádoucí účinků po očkování s sebou nese velké pochybnosti o nestrannosti, nezaujatosti a chybí celostní pohled na tuto problematiku.

Praxe ve státech z vysokou proočkovaností a přísně dodržovanými opatřeními většinou ukazuje, že tato cesta nezaručila současnou nižní hospitalizovanost očkovaných, smrtnost a lidé byli zdravější.

Vlivů na naše zdraví je ale mnoho, protože zdraví je soulad fyzické, sociální a psychické pohody, na tělesné zdraví má vliv kvalitní strava, čistá voda, pohyb, otužování…, v sociálním zdraví jsou klíčové zdravé vztahy na poli rodiny, práce, různých společenství, národní tradice, stres, nerovnováha, v psychické pohodě hrají roli naše zájmy, kulturní zážitky, seberozvoj, vzdělávání, svobodné podmínky…

Pak jsou další oblasti, které jsou tabu, o kterých by se ale také mělo začít přemýšlet a veřejně mluvit: oblast elektromagnetického smogu, navyšování limitů souvisejících s budováním 5G sítí, ač existují studie o škodlivosti těchto i jiných vln na člověka, zvířata (hlavně hmyz, včely), rostliny již minimálně od 70.let.

A jako velmi podstatnou vnímám oblast očkování, vakcíny, která je aplikována přímo do našeho těla injekční cestou a obchází všechny přirozené brány obranyschopnosti našeho organismu.

Ohledně kritických otázekdětskému očkování jsem několikrát psala:

O otázce adjuvants v dětském očkování, které obsahuje AL soli a je aplikováno dětem v 9 týdnech, ač bariéra mezi mozkem a krví je vytvářena až v 6 měsících a studie o bezpečnosti dětských vakcín jsou dělány na cca 300 zdravých dospělých, či dospívajících jedincích.

Zařazení očkování na Hep typu B do základního očkování pro 9 týdenní miminka, na doporučení vakcinologické společnosti, ač to nedoporučil SZÚ a tato nemoc se přenáší pohlavním stykem a rizikovým chováním v dospělosti.

Spojení MMR v jedno- očkování na příušnice, zarděnky a spalničky, ač je jasné, že účinnost časem vyprchá a ochrana v rizikovém veku je malá.

Povinné očkování dětí na 9 nemocí, ač je očkovací kalendář v jiných zemích zcela dobrovolný, nebo s sebou nese jen pár nemocí…

A neetické prosazování vakcinace mRNA vakcínou populace celého světa napříč věkovým spektrem (pro děti, těhotné, kojící), ač byla riziková skupina vždy známa a přirozená imunita mladou zdravou populaci ochrání většinou velmi dobře a komplexněji, než vakcinace.

Od začátku ve svých článcích kladu řadu otázek a hledám na ně odpovědi.

V hromadném očkování mRNA bez slůvka pochybností do budoucího vlivu a nátlacích, ač EU jednoznačně nařídila dobrovolnost tohoto očkování, v zavedení covid pasů, zamezování dětem zpívat, cvičit, chodit na dětská hřiště, neočkovaným na kulturu, do restaurací, na plovárny, zákaz adventních trhů a provozu drobných živnostníků, ač supermarkety jely naplno, diskriminace neočkovaných mediků nátlakem na samoplacení si testů na praxi, při vstupu na koleje, separování neočkovaných učitelů v jídelně u stolečků s nápisem N, zákaz vstupu netestovaných dětí do školy, či v druhém manuálu uplatňování u netestovaných dětí zákazu zpěvu, tělocviku, separace v třídním kolektivu (včetně doporučení samostatné toalety- v době, kdy už bylo o nemoci známo mnohem více, než na začátku…), osobní otázky číšníků, hlídačů a posluhovačů na náš zdravotní stav, ač zdravotní pojišťovny odmítají vydat informace anonymních údajů pro analýzu zkoumání zdravotního stavu po očkování, protože GDPR neumožňuje tyto informace podávat…

Věříte odborníkům, studentům, vědcům, kteří na základě pochybností vyhodnotí závěr, že je vše bezpečné?

Věříte studentům, vědcům, odborníkům, kteří neporovnávají klinické studie s daty získanými v praxi?

Věříte studentům, vědcům, odborníkům, kteří tvrdí, že je nepravděpodobné mít závažné NÚ, tudíž se předpokládá, že po očkování nenastanou zdravotní problémy a pokud nastanou problémy, nesouvisí to s očkování, ale s jinými vlivy (long covid, genetické dispozice, stres a další vlivy, o kterých jsem psala výše…)?

Věříte studentům, vědcům, odborníkům, kteří ohledně časové kauzalitě vyslovují řadu pochybností (i závažné NÚ ihned po očkování jsou zpochybňovány a odškodňovací zákony ohledně závažných NÚ existují v řadě států již od roku 1970 a u nás od roku 2019)? A ohledně příčinné kauzality již není ani řeč, protože je na základě klinických studiích (dvojitě zaslepených randomizovaných, které potvrzovaly např. účinnost mRNA vakcín přes 90 %, dlouhodobou ochranu a bezpečnost, menší infekčnost…) vyšla vysoká bezpečnost, účinnost a minimální nežádoucí účinky (myokardidita a závažné poruchy krvetvorby a autoimunity jsou přehlíženy), tudíž se nepředpokládají a neuznávají jiné NÚ, než ty, které byly objeveny ve studiích…

Navíc samotné vědecké studie, na kterých očkofanatici staví, jsou napadnutelné…

Přečtěte si shrnutí MUDr. Šimona Raicha ohledně studie, z nichž se vyvozuje doporučení očkovat děti a mladistvé. Uvádí skutečné počty, komplikace a závěry, nad kterými zůstává rozum stát… Více dětí se nakazilo a více závažných komplikací (horečka a neurologické obtíže po 2. dávce, podezření na epilepsii, hyperpyrexie (tělesná teplota nad 40 °C) a bolest v končetině s následným exantémem-vyrážkou) bylo ve skupině OČKOVANÝCH dětí. Přesto byla vakcína schválena a je doporučována.

Stále ještě nekladete otázky a nehledáte odpovědi?

Stále vám dává smysl, že na základě pozastavení očkování dětí některými šaržemi je jako první závěr mediků a následné sdílení této vize Inicitivou Sníh uvedneno, že z pozastavení vyplývá, že vakcíny jsou bezpečné?

Stále Vám dává smysl, že první očkování pro neočkované má být prováděno prvotní vakcínou, ač je na trhu již upravená?

Stále Vám dává smysl, že se doporučuje zároveň očkovat na chřipku a Covid, ač nikdo nemůže znát případná rizika?

Mě to smysl nedává.

Pokud Vám ano, tak vítejte v klubu novodobého náboženství- Vaše VÍRA VE VAKCINACI Vám dává právo vyvozovat bezpečnostní profil vždy nerizikový, za každých okolností.

A komu to smysl nedává, vítejte v klubu skeptiků. Jen prosím nezabluďte do jiného klubu skeptiků Sisyfos, tam byste mohli získat jiné ocenění s bonusem dehonestovaného ceremoniálu.

Předání Bludného balvanu panu prof. Militkému 56.minuta
1. díl prof. Militký
2. díl- Jak probíhá nominace na Bludný balvan?
3. díl ohledně prof. Militkého

Ovšem Bludný balvan je zárukou kvality- získávají ho lidé, kteří se nebojí jít proti proudu, klást otázky a ukazovat i jiné souvislosti, než většinová vědecká obec.

Nesleduji detailně, kdo tyto ceny získal, ale způsob předání je na akademické půdě naprosto nepřijatelný a neetický. Výsměch jinému názoru, který se neslučuje s oficiálním proudem, je očividný a triskní.

Čest všem čestným vědcům, kteří svou práci dělají srdcem a opačný názor druhého není pro ně důvodem k posměchu. Ať už jsou to držitelé Bludných balvanů, nebo jim svědomí velí zachovat lidskou důstojnost a ukazovat na absurditu dnešních dnů.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře