NA HRANĚ VEŘEJNÉHO ODSOUZENÍ… aneb můj osobní pohled na novodobou očkovací politiku

CO JE OČKOVÁNÍ?

 • http://www.szu.cz/tema/vakciny/co-je-ockovani-proti-infekcnim-onemocnenim
 • Očkování je mocný nástroj moderní chemické medicíny. Injekčně se do svalu (případně do kůže, nebo pod kůži) vpraví vakcína. Obejdou se všechny přirozené imunitní brány lidského organismu- kůže, sliznice nosu, úst, žaludek… Antigen, aktivní složka vakcíny, pronikne do organismu a pomocí speciálních buněk se dostane do spádových mízních uzlin, kde začíná stimulovat imunitní systém. Podle povahy antigenu se vytvářejí buď protilátky, nebo buňky, které si antigen pamatují a dovedou proti němu bojovat. Tyto prvotní procesy trvají přibližně týden. Pak přijde na řadu velmi účinný přenos informací mezi danou mízní uzlinou a slezinou. Dochází k další tvorbě protilátek a zpřesnění práce ochranných buněk. Opakované podání vakcíny zvyšuje hladinu protilátek a dále zpřesňuje práci ochranných buněk. Trvání vzniklé ochrany závisí na typu vakcíny a inkubační době infekce.

Více na https://www.ockovaci-kalendar.cz/jak-ockovani-chrani

http://www.szu.cz/tema/vakciny/zakladni-informace-o-infekcich-v-ramci-ockovani-v-cr-i

http://www.szu.cz/tema/vakciny/zakladni-informace-o-infekcich-v-ramci-ockovani-v-cr-ii

 • Ohledně mýtů a fakt oslavujících očkování je psáno mnohé:

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/myty-a-fakta-o-ockovani_17082_4011_5.html

 • Zdravotnický deník ohledně očkování také nepochybuje:

„Země je kulatá, benzin hořlavý a vakcíny bezpečné a účinné, všechno ostatní jsou nebezpečné lži,“ prohlásil v roce 2016 v televizní talk show profesor virologie na univerzitě Vita-Salute San Raffaele v italském Miláně.

viz. https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/01/nebere-si-servitky-kdyz-bojuje-odpurcum-ockovani-profesor-burioni-se-stal-celebritou/

 • Na stránkách https://www.vakcinace.eu/otazky-a-odpovedi-blue se mimo jiné dočtete, že očkování je tak bezpečné, že i kdybychom hypoteticky podali všechny dětské vakcíny naráz v jeden den, „zaměstnáme“ pouze 0,1 % kapacity dětského imunitního systému.

Zdá se tedy, že není nutné nedůvěřovat, ani není potřeba klást si otázky, když jsou všechny otázky skvěle odpovězeny odborníky a chybné předpoklady vyvraceny bořiteli mýtů….

Dle všech zpráv z oficiálních zdrojů je bezpečnost registrovaných vakcín nesporná a zaručovaná způsobem výroby a prokázána řadou studií. http://www.szu.cz/tema/vakciny

Lékař, který zpochybňuje očkování, porušuje Etický kodex.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Přesto se stále častěji objevují skutečné příběhy lidí, jejichž děti bezprostředně po podání vakcíny vykazují výrazné změny v chování, objevují se vážné neurologické NÚ, poruchy řeči, pozornosti, problémy v navazování kontaktu, velmi často se naruší střevní mikroflóra, ve které sídlí imunita.

http://rozalio.cz/vase-pribehy-a-uvahy/pribehy

http://rozalio.cz/brozury-s-pribehy

Životním příběhům rodin s NÚ se téměř nenaslouchá, protože je přece očkování bezpečné, vědecké studie podobné NÚ neprokázaly (však nebyly zkoumány v první fázi bezpečnosti na dětech, ale na dospělých), NÚ jsou tedy nevěrohodné, geneticky podmíněné, pokud je připuštěno, že se jedná o NÚ z očkování, jsou označovány za ojedinělé, za daň za veřejné blaho, za kolektivní imunitu, bez níž by nastávaly epidemie a navracely se téměř vymýcené nemoci. Zapomíná se ale, že očkováním získaná imunita není trvalá, tudíž je minimálně třetina dospělých neimunních (jak se ukázalo v loňské epidemii spalniček, nebo v nákaze příušnic plně očkovaných dětí v pubertálním věku). Pojem kolektivní imunita a potřeba 95% proočkovanosti tudíž ztrácí na logice.

Zároveň ale u minimálně 19 států světa existují odškodňovací zákony. Ve Švýcarsku a Japonsku již od roku 1970, ve Francii a Rakousku od roku 1973, V.B. od roku 1979. Rozhodování v odškodňování trvá 0,5-3 roky, v Německu bylo v letech 1961-2001 uplatněno cca 4000, ve Finsku v letech 2004-2008 cca 45 nároků na léčebné výlohy, invalidní důchody, dávky při úmrtnosti…

U nás se ohledně odškodňování začalo veřejně mluvit až v roce 2019!!! Takové proočkovací klima, zdánlivá důvěra a tabu ohledně NÚ zde panuje.

Je tedy očkování tak bezpečné, jak tvrdí odborníci v úvodu článku?

 „…Lékaři (jakož i další zákonem stanovené osoby), jsou povinni hlásit podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivých přípravků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a to dle § 93b zákona o léčivech.[1] Dále je lékař povinen příslušný orgán ochrany veřejného zdraví informovat o neobvyklých reakcích po očkování, dle § 51, odst. 1) písm. a) ZOVZ.[2] K tomuto v praxi ale mnohdy nedochází, tedy hlášení informací o vedlejších účincích očkování neprobíhá způsobem, jakým by probíhat mělo. Stejně tak spočívají nedostatky i ve shromažďování údajů nebo zveřejňování informací ohledně kontraindikací jednotlivých vakcín.[3] Ve srovnání s německým systémem evidence a zveřejňování informací o očkování i o hlášení vedlejších účinků je tento fakt ještě více patrný.“…

„…       Při zkoumání dané problematiky jsem se nemohla ubránit dojmu, že tvář státu zračí postoj, že vlastně žádné nežádoucí účinky očkování neexistují a tedy není co odškodňovat. A pokud existují, lze je za stávajících podmínek jen těžko prokázat, přičemž ale chybí vůle tyto podmínky měnit. O pár desítek či stovek kilometrů dál na západ již ovšem státy uznávají, že škody z negativních účinků očkování existují a také se nahrazují. Jsem toho názoru, že by nad tímto konstatováním nemělo ze strany státu následovat pomyslné pouhé pokrčení rameny, ale že je nutno tento problém nějakým způsobem reflektovat v aktuální legislativě. Jednak za účelem šetření práv občanů státu, jednak z politických důvodů, neboť se tím přispěje k vyrovnání a stabilizaci celé situace.

            V závěru druhé části práce pak byla nastíněna česká judikatura, která opět ve svých tendencích představuje diametrálně odlišné postoje od soudních rozhodnutí německých, což je ale zapříčiněno především rozdílnými platnými českými a německými zákony.

            S poukazem na německou historii očkování a na českou právní úpravu je vidno, že srovnání zde vykazuje důležitou shodu. V obou zemích bylo dříve očkování povinné, státem vynucované, přičemž v Česku zůstalo dodnes. Ačkoli jsem se v této práci snažila vyhnout se hodnocení, která z možných variant je objektivně ta správnější, byla jsem nucena položit si otázku, a to především v úvahové rovině, zda je nutno vysokou proočkovanost zajišťovat zákonem a správním trestáním, zda například nemá lobby a reklama podobný nebo efektivnější vliv než zákon, zvláště když vezmeme v potaz jejich roli v moderní společnosti. Jsem si vědoma morálního problému této otázky, ovšem je ve své podstatě morálnější docílení určitého cíle reklamou nebo hrozbou správního trestu?

Osobně jsem toho názoru, že je vhodné místo reklamy, která se již tak jeví jako všudypřítomná, uvádět pravdivé ucelené oficiální informace, které se nezakládají na tendenčních vlivech, ale na poznané pravdě. K tomu se vztahuje i role a výchova jedince – chceme-li z něj vychovat kriticky myslící osobnost, potom mu musíme umožnit kriticky myslet – i tak, že mu nebudeme zamlčovat fakta, ale že mu jich sdělíme co nejvíce, třeba způsobem jakým se tomu děje v Německu při intenzivním zveřejňování informací o vakcinačních programech, hlášeních negativních účinků vakcín a provádění podrobných průzkumů v různých oblastech, které s očkováním souvisí.

            Ať tak či onak, zůstává tato otázka otevřená stejně jako mnoho dalších a nových, které při hlubším zkoumání problematiky očkování vyvstávají. Tyto otázky ale zároveň vedou a snad povedou k další diskuzi. A veřejná konstruktivní diskuze je vhodným základem pro stanovení vyrovnané legislativy, která na jedné straně bude zodpovědně chránit právo jedince na tělesnou integritu, na druhé pak zájem společnosti na ochraně veřejného zdraví.“

Citace jsou z diplomové práce Marie Barešové z roku 2014/2015 Očkování v právu česko-německá komparace https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=2ahUKEwi14YCK9s7nAhUZiFwKHS-YCYY4FBAWMAB6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fna95y%2FOckovani_v_Nemecku_a_Cesku_Diplomova_prace.doc&usg=AOvVaw1sk7kLHN8KA0s9Zn6z-oAY

___________________________________________________________________________

Místo důvěry v očkování po zavnímání rozporů z úst odborníků a zveřejněných informací na oficiálních webech a reality nastupuje NEDŮVĚRA, zvlášť když jsou NÚ bagatelizovány, kladení otázek a vyjadřování pochybností je zesměšňováno, kritické připomínky či rozhodnutí odsunout očkování, či neočkovat napadány jako akt ohrožující veřejné zdraví.

Ti, kteří se o očkování dlouhodobě zajímají, nacházejí v oficiálních textech, prohlášeních, rozhovorech mnoho pochybností a nejasností, začínají „číst mezi řádky“.

Není tak dávno, kdy jsme žili v nesvobodě, manipulaci a cenzuře. Pokud se začnete pozorněji a kritičtěji dívat a bděle sledovat očkovací problematiku, uvidíte, že kompetentní osoby jsou často ve střetu zájmů, že jsou slyšet z úst odborníků nejasné informace a polopravdy, které mnohdy směřují k rozdmýchání nenávisti mezi neočkujícími a očkovanými, že na oficiálních stránkách se nepíše plná pravda, že veřejnoprávní stanoviska jsou nekritická, nepřipouštějí otázky pochybnosti. Jako by lidé bez očkování neměli šanci přežít, jako by to byl jediný zdroj preventivního působení na nemoci. Vnímám téměř fanatickou zaslepenou víru ve spásu očkování, stejně tak někdy i fanatickou nenávist k očkování.

Pochybující a hledající osoby bývají označovány za bláznivé ekomatky a často není k nadávkám a odsouzení daleko. Klub Skeptiků Sisyfos má ve svých řadách mnoho nenávistně reagujících stoupenců.

___________________________________________________________________________

POKUSTE SE NYNÍ ZAMYSLET NAD PROBLEMATIKOU Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU, OPROSTIT SE OD ZDÁNÍ ABSOLUTNÍ BEZPEČNOSTI VAKCÍN A ZAČÍT POUŽÍVAT ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM.

Čeho je moc, toho je příliš.

______________________________________________________________________________

 • Zamyslete se nad množstvím a volbou nemocí POVINNĚ se očkující novorozencům a nejmenším dětem (pod hrozbou nepřijetí plně nenaočkovaného dítěte do MŠ), nad spojením a načasováním některých očkování (spojení MMR- zarděnky, spalničky, příušnice). Nad rozdílným počtem nebezpečných povinně očkovaných nemocí napříč státy světa. (My máme POVINNĚ 9!, z toho 3 nevhodně načasované a pospojované, 1 nespadající do kolonky nemocí ohrožující veřejné zdraví.)
 • Zamyslete se nad pojmem KOLEKTIVNÍ IMUNITA a nutnosti zachovávat 95% proočkovanost u malých dětí, když dospělí už z velké části ztratili svou očkováním uměle získanou imunitu, proto již v celé populaci se nemůže udržet celková vysoká proočkovanost. A styk s malými dětmi není dospělým zakazován, přestože jsou rizikem pro děti, na rozdíl od nenaočkovaných dětí, kteří nesmějí na dlouhodobé zotavovací akce, i když běžně ve škole tráví s ostatními čas ve škole. Účinnost očkování není tak zdaleka vysoká, jak se předpokládalo. (Viz epidemie příušnic u plně očkovaných dětí v rizikovém věku v roce 2006 a 2012. Návrat spalniček byl také spojen s nakaženými dospělými cestovateli, spalničky se rozšířily napříč věkovým spektrem i očkování.)
 • Zamyslete se nad NOVODOBÝM SLOŽENÍM POLYVALENTNÍCH VAKCÍN, nad etickými otázkami výroby, nad testováním, které je uváděno jako vědecky podložená bezpečnost, i když není provedeno na dětech, ale na skupině zdravých dospělých!
 • Zamyslete se nad způsobem nařizování POVINNÉHO očkování- regrese, pokuty, tresty– nepřijetí nenaočkovaného dítěte do MŠ, diskriminace v kolektivu (zotavovací akce). Nad NESVOBODOU A NEDŮVĚROU lékařů v naše zodpovědné chování k vlastnímu zdraví. Pokud někdo věří bezvýhradně očkování, ať je mu umožněno se naočkovat dle libosti. Nesvoboda a cenzura se objevuje na internetu. Skvělý přehledný odborný informační web vakciny.net byl od ledna 2020 zrušen, na mnohé stránky ohledně očkování se mohou dostat pouze zdravotníci. Proč?
 • Zamyslete se nad PRAVDIVOSTÍ, ČESTNOSTÍ, NESTRANNOSTÍ některých odborníků, některých výroků a prohlášení. Uvědomte si, v jakém prostředí se pohybují, jakého mocného kolosu se tato problematika týká. Čest výjimkám! Nedivím se, že starší generace se zamilovala do očkování, protože byla okouzlena pomocí při akutních epidemiích. Očkování je mocný nástroj, který může sloužit, ale také škodit! Je ale načase se začít na svého miláčka i kriticky dívat a vnímat úskalí, nesrovnalosti a nebezpečí novodobého očkování! Nebát se mluvit veřejně a pravdivě o tom, co se nepovedlo.

!!! Velmi si cením toho, že bylo roku 2011 zrušeno plošné očkování na TBC, protože očkovací látka nebyla ideálně účinná a měla hodně různých reakcí a nejčastěji se udává jen fakt, že byl velmi nízký výskyt TBC, což vzhledem k zavádění dalších jiných očkování v souvislostech k počtu (např. HepB) a k migraci (TBC je stále častá nemoc světa), je diskutabilní důvod.

https://www.vakcinace.eu/otazky-a-odpovedi-blue

https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=5219

Přesně takto by měla vypadat kritická věda- přiznat chybu, napravit ji a ne strkat hlavu do písku, bagatelizovat závažné NÚ a nevidět celostní propojenost tohoto umělého zásahu do těla malého dítěte s dalším možným vývojem.

___________________________________________________________________________

NEMÁM DŮVĚŘU V NOVODOBOU OČKOVACÍ POLITIKU, PROTOŽE SE CÍTÍM MANIPULOVÁNA STRACHEM, ZASTRAŠOVÁNÍM SANKCEMI A POLOPRAVDAMI.

___________________________________________________________________________

Otevřu teď několik okruhů otázek novodobé očkovací politiky:

 • VOLBA NEMOCÍ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ

Zpočátku se očkovalo na nemoci, které hromadně ohrožovaly zdraví. Není divu, že mnozí pamětníci s vděčností vzpomínají na možnost se očkovat. V jejich okolí umíraly děti na záškrt, očkování jim mohlo poskytnout důležitou ochranu.

Zde je stručný vývoj zařazování nemocí do povinného očkovacího kalendáře:

https://provolbu.cz/vyvoj-ockovaciho-kalendare-aneb-my-jsme-byli-taky-ockovani/

https://adoc.tips/vyvoj-okovaciho-kalendae-v-r-psp-r.html

1919- neštovice, 1946- záškrt, 1952- tetanus, 1953- TBC, 1957,60- dětská obrna, 1960- DTP- záškrt+ tetanus+ černý kašel, 1958- černý kašel, 1969- spalničky, 1975- 2.dávka, 1982- zarděnky dívky, 1986- zarděnky všechny děti, 1987- příušnice, 1996- MMRdoporučeno očkovat od 13.- 18. měsíce, obsahuje: příušnice+ zarděnky+ spalničky, 2001- Hepatitida (virová žloutenka) typu B u 12tiletých, Hib, 2007-povinná Hexavakcína–  doporučeno očkovat od 9. týdne věku obsahuje tyto nemoci: záškrt+ tetanus+ černý kašel+ Hepatitida (virová žloutenka) typu B+ dětská obrna+Hib(invazivní hemofilová onemocnění) , 2009- zrušeno přeočkování TBC, 2011- zrušeno plošné očkování proti TBC  (nejčastěji oficiálně uváděné důvody- nízký výskyt TBC).

Z monovakcín reagující na aktuální epidemiologický stav se postupně stávaly v 60. letech polyvalentní vakcíny. V 50. a 60. letech se přestávalo pracovat s živými viry (s výjimkou vakcíny proti dětské obrně).

Z očkování se stala modla moderního lékařství. Je jisté, že jeho přínos je nepopiratelný, ale vzhledem k úspěchům se začali vědci chovat jako vládci světa a rozhodli se „vymycovat“ co se dá a do povinného očkování se dostávaly i nemoci, které zdaleka nebyly rizikové pro osud lidstva, dokonce i dětské nemoci, které je dobré a žádoucí prodělat v dětském věku, a získat tak celoživotní imunitu i vývojovou zkušenost s vysokými horečkami (zarděnky, příušnice), místo vyvanulé imunity v rizikovém věku  (viz. výskyt příušnic u plně očkovaných adolescentů v roce 2006, 2012).

Samozřejmě riziko komplikací je u jakékoliv nemoci, ale dětské se nazývají dětskými právě proto, že jsou v dětském věku běžné, většinou bez komplikací, naproti tomu prodělání těchto nemocí v dospělém věku je s mnohem větším rizikem komplikací.

Počty nemocí, na které je očkování zaměřeno, narůstaly. A přidávaly se do povinného očkovacího kalendáře i ty nemoci, které nebyly doporučeny SZÚ, tj. Hepatitida typu B, na impuls pana Prymuly, v době, kdy nemoc abnormálně neohrožovala nejmenší děti  (počty byly podobné jako počty lidí s TBC v roce zrušeného očkování TBC- 2011- z nejčastěji udávaného důvodu nízkého výskytu TBC- 557, z toho 3 děti, celkově 28 úmrtí). Několikaměsíční děti tak mají ve svém povinném očkovacím kalendáři od roku 2007 zařazeno toto očkování, bez něhož nesmí být přijmuty do MŠ. Od roku 2007 je HepB povinná v Hexe už pro nejmenší.   

HEPATITIDA TYPU B

rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
počet všech nakažených 706 604 680 564 575 636 604
z toho dětí 0-14 29 8 38 20 19 22 23

Tab: Počet nových pacientů HBV v daném roce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR]

2001-457 nakažených, z toho dětí 0-14 let 8, 2002- 413, z toho dětí 9, 2003- 370, z toho dětí 4, 2004-392, z toho dětí 0, 2005-361, z toho dětí 6, 2006- 307, z toho dětí 2.

Výskyt hepatitidy B vykazoval více než 15 let před zavedením povinného očkování trvalý pokles. Když se podíváme blíže na čísla hovořící o výskytu této choroby za posledních 7 let před zavedením povinného očkování, zjistíme, že u dětí do 14 let se tedy průměrně ročně nakazilo 22,7 dětí.

Většina nakažených VŽDY patřila do skupiny rizikově se chovajících dospělých jedinců. Cílem tedy bylo očkováním ochránit budoucí rizikově se chovající mladistvé, ale je možné toto očkování ustanovit za daných podmínek výskytu POVINNĚ A PLOŠNĚ PRO KOJENCE?

Odpovězte si sami! Volba zde je jasně pro DOBROVOLNOU VOLBU!!!

Více na http://www.rozalio.cz/aktualne/odborne-clanky/281-povinne-okovani-proti-hepatitid-typu-b-v-kojeneckem-vku-ma-vyznam

Naprosto nelogické bylo zařazení zarděnek a příušnic do povinného očkování pro několikaměsíční miminka, protože účinnost očkování je omezená a v rizikovém věku již mladiství nebudou chráněni.

https://www.vitalia.cz/clanky/k-ockovani-proti-zardenkam-aneb-ani-tohle-jeste-nestaci/

http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/respvir/KD_Priusnice_aktualne.pdf

„… Očkování sice navozuje pravděpodobně celoživotní imunitu proti spalničkám, dlouhodobou i proti zarděnkám, ale vznik příušnic u řádně v minulosti očkovaných dětí je možný (podle výsledků sérologického přehledu 2013 protilátky přetrvávají u 6letých a starších dětí jen u 60 %, u 10–20letých u 29–42 %) …- citace str. 32

https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2360-manual-prakticke-epidemiologie-dil-1.pdf– str.32

V roce 2015 se dle výše uvedeného Manuálu předpokládalo, že očkováním se navozuje pravděpodobně celoživotní imunita proti spalničkám, což výskyt spalniček např. v roce 2019 u plně očkovaných jedinců napříč všemi věkovými spektry vyvrací. /viz níže/

Z infekcí s prováděným pravidelným očkováním se nejčastěji vyskytují příušnice. Epidemie příušnic dosáhla zejména ve východních částech republiky roku 2006 velké intenzity a mladým mužům byla nabídnuta vakcinace. Evidováno bylo 5172 případů onemocnění, z toho 3123 u mužů. U 438 z nich (14%) došlo k orchitidě. Ve věkové skupině 0-14 let onemocnělo 1836 dětí. S ohledem na vzniklou situaci byl vypracován nový surveillance program parotitidy v ČR a také nový surveillance program u pertuse (http://www.szu.cz/svi/PDF/full-2006-06.pdf). V roce 2006 bylo hlášeno 234 potvrzených onemocnění pertusí a toto onemocnění bylo zhodnoceno jako navracející se infekce.

U příušnic se incidence od roku 2009 zvýšila desetinásobně z 3,4 na 37,1 případů na 100 tisíc obyvatel v roce 2012, tj. 3,9 tisíce hlášení. Výskyt tohoto onemocnění se tak opět přiblížil úrovni epidemie z roku 2006, v roce 2012 onemocnělo 3902 lidí, z nichž bylo 1205 dětí 0-14 let, z nichž většina by měla spadat do kategorie plně očkovaných jedinců. (0- 2případy, 1-9 let- 565 případů, 10-14 let- 638, 15-19 let- 1497, 20-34 let- 1018, 35-65+ 182).

I přes pravidelná očkování se stále vyskytuje dávivý kašel napříč všemi skupinami a očkování. Více níže na uzis.cz

https://uzis.cz/sites/default/files/knihovna/infnem2006.pdf

https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/infnem2012.pdf

https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/infnem2013.pdf

 • SLOŽENÍ A VÝROBA NOVODOBÝCH VAKCÍN- POLYVALENTNÍ TYPY, TESTOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

Moderní vakcíny používají oslabené a adaptované, často geneticky upravené vakcinační viry pasážované na různých tkáňových kulturách, nejčastěji na kuřecích embryonálních fibroblastech, mohou tedy obsahovat stopy vaječných bílkovin. Obsahují mnoho příměsí, vakcinační antigeny, adjuvants, konzervační přípravky, antibiotika, stabilizátory, rezidua, mnohé často v nepatrných, stopových prvcích, ale jedná se o mimořádný „koktejl“, který je aplikován injekčně. Mezi nebezpečné látky, které vakcíny obsahují a které je potřeba zmínit, je například formaldehyd (i když ve stopovém množství), hliníkové soli (většinou hydroxid a fosforečnan hlinitý).

Ohledně množství hliníku promluvil zajímavě Dr.Alvin Moss

https://www.youtube.com/watch?v=eW_biglLiu0&t=34s&fbclid=IwAR1F6D-4eSMBPXmj5yxfe1D_D1l_zgKZqBdGn05Ag6QlwXCwqvp2sUgJ9zs

Volba adjuvants hliníkových solí bývá vnímána problematicky. Pokud by byla hlinitá sůl podávaná přímo do nervového systému, do krve (tj. vakcína by byla podána intravenózně- do žíly), dochází naprosto jednoznačně k degeneraci nervových buněk. Vakcíny se mají podávat nitrosvalově (intramuskulárně), nebo podkožně, takže se negativní vliv hlinitých solí nepřiznává, argumentuje se tím, že je jedno, jestli se aplikují injekčně do svalu, že je to stejné, jako kdybychom hlinité soli snědli a šly by přes trávicí trakt. Jsou ale i vědci, kteří tuto problematiku vnímají jinak:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X19304201

https://www.youtube.com/watch?v=ncjhKmu6Axw&fbclid=IwAR3pEqCdo_GsM7qqbInjOfGJw-ofYnacJT3KGzopXv7dXDiNgR0tW27fw9s

PRIMÁRNÍ BEZPEČNOST VAKCÍN, ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST, JE VELKÉ TÉMA, protože se V 1.FÁZI OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI netestuje na dětech, ale na 20-200 zdravých dospívajících a dospělých jedincích.

… Část rozhovoru s docentem Igorem Kohlem, významným českým epidemiologem, který stál u vývoje mnoha vakcín:

Jak konkrétně se při klinickém vývoji zjišťuje, zda je očkovací látka bezpečná a dobře snášena?
Využívají se k tomu dobrovolníci, kterých v první fázi, tedy při prvním podání lidem, bývá mezi 20 a 200. Podmínkou je, že se musí jednat o dospělé či dospívající a zdravé jedince. V této fázi se sledují zejména dopady vakcíny na organismus. Samozřejmě vnímáme i účinnost, ale ta není tak podstatná. Prvořadé jsou snášenlivost a bezpečnost, což jsou rozhodující faktory v celém procesu. V druhé fázi, která má potvrdit záměry celého vývoje, se provádějí testy srovnávací bezpečnosti a snášenlivosti. Zjišťuje se, jaké je ideální množství použitých antigenů a vyhodnocují se nejvhodnější očkovací schémata. Až teprve třetí fáze je zaměřena na zjišťování účinnosti vakcíny a vybraného vakcinačního schématu. I během ní se ale vedle účinnosti podrobně vyhodnocuje bezpečnost podání a místní i celková snášenlivost očkovací látky. Třetí fáze je velmi náročná, protože se do ní obvykle zapojuje 800 až 6 000 dobrovolníků.

Zmínil jste, že vakcíny se testují na zdravých dospělých jedincích, přitom je většina vyvinutých vakcín aplikována v dětském věku. Je testování na dospělých lidech spolehlivou zárukou, že bude očkovací látka dobře snášena i dětmi?
Ačkoliv je mnoho lidí přesvědčeno o opaku a argumentuje například nevyzrálostí dětského organismu, v podstatě se organismus dítěte a dospělého jedince nijak zvlášť neodlišuje. Bereme-li v úvahu jistou míru nevyzrálosti dětského organismu, pak je dokonce lepší, když jsou možné nežádoucí konsekvence očkování odhaleny u organismu dospělého jedince. To, že se vakcíny z pochopitelných důvodů netestují na dětech, tedy není překážkou. Já osobně jsem ale přesvědčen, že v dnešní době věnujeme vyzrálosti organismu až příliš velkou pozornost. Musíme si uvědomit, že každé dítě je v běžném životě vystaveno mnohonásobně vyšší antigenní zátěži, než kterou představuje očkování. Ochránit před všemi vnějšími vlivy stejně nelze a je to tak dobře. Právě zvýšená antigenní zátěž dokáže vybudit organismus k rozvoji imunitního systému.  

více na https://www.ctidoma.cz/osobnosti/2019-04-08-docent-kohl-vakciny-jsou-bezpecne-detsky-organismus-je-bezne-vystaven-vyssi

https://www.vitalia.cz/clanky/hlinik-a-vakcinacni-adjuvans-kriticke-tema-pro-obhajobu-ockovani/

 • KOLEKTIVNÍ IMUNITA

http://www.szu.cz/tema/vakciny/kolektivni-imunita

Kolektivní imunita (Zdroj WIKIPEDIE)

Kolektivní imunita (angl. herd immunity) je termín popisující vyšší odolnost převážně imunní populace k šíření nakažlivé choroby. Takové imunity lze obvykle dosáhnout vysokou proočkovaností, ale v případě některých chorob v minulosti bylo takové imunity dosahováno i tak, že se novorozenci časně nakazili a pokud přežili, zůstala jim celoživotní imunita. Kolektivní imunita je současně nástrojem ochrany těch, kteří nemohli být ze zdravotních důvodů očkováni, a těch, u kterých nedošlo k odpovědi na vakcínu, a těch, kteří mají z jakéhokoliv důvodu oslabený imunitní systém (imunodeficit, těžké nemoci, stáří). Nutnou podmínkou zachování této funkce kolektivní imunity je vysoká míra proočkovanosti; konkrétní hodnota požadované proočkovanosti závisí zejména na nakažlivosti onemocnění a na efektivitě podávané vakcíny.[33][34]

33  RASHID, H.; KHANDAKER, G.; BOOY, R. Vaccination and herd immunity: what more do we know?. Curr Opin Infect Dis. 2012, roč. 25, čís. 3, s. 243-9. ISSN 1473-6527.

34  FINE, P.; EAMES, K.; HEYMANN, D. L. „Herd immunity“: a rough guide. Clin Infect Dis. 2011, roč. 52, čís. 7, s. 911-6. Dostupné online. ISSN 1537-6591.

___________________________________________________________________________

Když se v loňském roce objevila v ČR epidemie spalniček, mnozí odborníci označili neočkované jako příčinu, ačkoliv tomu tak nebylo. Šířili nenávist k neočkujícím. Také se divili, že očkování nemá tak dlouhodobou účinnost, jak si předtím mysleli, i když v předcházejících letech již o tomto tématu mluvili a dobře věděli, že účinnost není dlouhodobá.

Stačilo se podívat na hlášení hygieny z roku 2019. Nemocní byli hlavně dospělí a virus byl importován dospělými z ciziny. https://www.facebook.com/879234685579617/posts/1196832513819831/

Přesto Hana Cabrnochová, Členka výboru Vakcinologické společnosti ČLS JEP, uváděla: „Nemuseli bychom tento problém vůbec řešit, kdybychom zde měli proočkovanou populaci malých dětí, přes které se začalo onemocnění v populaci šířit.“

A podobných LŽÍ od „kompetentních odborníků“ lze vidět a slyšet mnoho.

______________________________________________________________________________

Vycházím-li z dat ČSÚ k 31.12.2017 (celkový počet obyvatel 10 610 055) k situaci ke spalničkám v průběhu roku 2019. (Zachovala jsem zpracování dat z průběhu roku 2019 v komentáři na FB Lidovky- nyní doplňuji s celkovými počty onemocnění spalniček za celý rok 2019 pro celistvý obraz dle http://www.khskv.cz/odborna_cinnost/epi/spalnicky_aktualni_epid_situace.pdf, kde není uvedeno srovnání očkovaní x neočkovaní.

pak dětí 0-2 roky, které nejsou očkované kvůli věku, je 3,2% populace (339 783 osob).
Ve skupině 0 onemocnělo 17 osob + ve věku 1-4 let- 41– není uvedeno, zda byli, či nebyli očkováni. (Celkově onemocnělo v roce 2019- 0 let- 28 dětí.)

Věk 3-21 let je 18,7% populace (1 981 323 osob), z nichž (když to hodně přemrštím), by mohlo být 10% nenaočkovaných – tzn. 198 132 osob, což je 1,87 % populace. (I z této skupiny bylo hlášeno dost onemocněných – 67, ale nebylo uvedeno, zda se jedná o očkované, či ne) (Celkově onemocnělo v roce 2019 ve skupině 1-19let- 109 osob.)

Věk 22-34– 16,4 % populace (1 738 978 osob), z této skupiny také v průběhu roku 2019 onemocněli lidé (57), ač by měli být očkováni dvěma dávkami a proočkovanost byla velmi vysoká! (Celkově onemocnělo v roce 2019 ve skupině 20-34 let- 152 osoby.)

Věk 35-48 let – 22,2 % populace (2 358 593 osob)
Očkování jednou dávkou, v grafech hygieny uváděni jako neočkovaní, v rozhovorech vakcinologů se údaje liší – od 20 %, 50 % neúspěšnosti současné imunity, až po úplné vyvanutí imunity vlivem času a jedné dávky…
Onemocnělo z této skupiny v průběhu roku 2019- 157 lidí. (Celkově onemocnělo v roce 2019 ve skupině 35-49let- 249 osob.)

Věk 49-100 let – 39,5 % populace (4 191 378 osob), mohou být přirozeně promořeni- z této skupiny onemocnělo 27 osob. (Celkově onemocnělo v roce 2019 ve skupině 50-70+let- 52 osoby.)

+ Cizinci včetně azylantů 526 811 osob !!! (Což je 5% v porovnání s celkovým počtem občanů ČR.)

CELKOVÁ VIZE KOLEKTIVNÍ IMUNITY JE VZHLEDEM K UZNÁNÍ VYVANULÉ IMUNITY U GENERACE 35-50 LETÝCH VELMI SPORNÁ.

Nové přeočkování dospělých třetí dávkou se ukazuje, že je krátkodobé.

Vakcinace nenavozuje trvalou imunitu, podobné situace v době migrace a neomezeného cestování budou tedy nastávat stále, v dalších časových horizontech, očkovací vize záchrany v současném nastavení je utopií.

Nejvíc mi na všem vadí hon na čarodějnice – neočkující matky – podporovaný médii i „odborníky“.

Možná trochu svítá ve veřejném připouštění rizik z úst odborné veřejnosti ohledně bezpečnosti vakcín, v Ženevě 2.12.2019 proběhl Světový summit WHO ohledně bezpečnosti vakcín a dle tohoto videa se již o problematice novodobých vakcín kriticky promlouvá, což je nutné a žádoucí!!!

Špičkoví vědci v oblasti vývoje vakcín diskutují o nutnosti dalšího výzkumu, rozšíření databáze nežádoucích účinků a zvýšení bezpečnosti očkování.


Pokud se začnete o tuto problematiku zajímat, vidíte stále více drobných lží a polopravd padajících z úst českých kompetentních odborníků. I hlášení proočkovanosti v ČR pro WHO má jiné údaje, než se předkládá, s čísly o proočkovanosti se háže pokaždé jinak.
Ohledně označení viníků jsou ale „odborníci“ v jednotě. Podobná vyjádření nevzbuzují moji důvěru, naopak prohlubují nedůvěru v kompetentní osoby a jejich nezaujatost.

Situace je natolik vyhraněná, že Milan Kubeš z ČLK ve vstupu na ČT 24 nazval skupinu neočkujících jako blbečky. Společnost je prý debilizována.
Kritika očkování je zakázána. Dokonce se objevují i pokusy o cenzuru ohledně šíření protiargumentů na internetu.
Vše je velmi alarmující.

___________________________________________________________________________

NOVODOBÝ ŽIVOTNÍ STYL, zdravotní péče, volný čas, teplá voda, splachovací záchod, přirozený úbytek většiny infekčních nemocí vlivem doby neválčení a zlepšení standardu hygieny x chemie v potravinách, polyvalentní vakcíny do těla, vlnění, znečištěná voda, ovzduší, stres, novodobé technologie, stres…

Současný člověk má kolem sebe neuvěřitelný pokrok v elektřině, novodobých diagnostických metodách, v podobě antibiotik a dalších účinných léků, přesto se nemocí bojí mnohem více, než v minulosti, dokonce i těch běžných, dětských. A v tomto konstatování není neúcta k metodám snižování stavu úmrtnosti rozmanitými způsoby, i očkováním.

Jen vnímám, že se k novodobému očkování, volbě povinných nemocí, způsobu výroby a testování přistupuje nekriticky, nedůvěřivé otázky ohledně bezpečnosti jsou nežádoucí, zesměšňovány a vnímám, že téměř hraničí se zákonnou svobodou projevu… Sankce a tresty v podobě nepřijetí nenaočkovaného dítěte do MŠ jsou zcela jistě manipulativní. Hon na neočkující v médiích zřejmý.

Každoročně umírají lidé na chřipku a existuje mnoho dalších smrtelně nebezpečných nemocí, a přesto se kvůli tomu nehroutíme a nejsme v panice, že na ně neexistuje očkování, protože o jejich existenci většinou ani nevíme…

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/2018_11_prednaska_nejvyznamnejsi_importovane_infekce_CR.pdf

https://www.infekce.cz/zprava19-06.htm

https://www.rehabilitace.info/nemoci/infekcni-choroby-a-onemocneni-co-to-je-a-podivejte-se-na-ty-nejzavaznejsi/#Velmi_nebezpecne_infekcni_onemocneni

Cestou ke zdraví je posilování imunity každého jedince přirozenými metodami– zdravou stravou, otužováním, odpočinkem, sportem, životem ve zdravém sebevědomí bez nátlaku strachem, negativitou každodenních zpráv a manipulací…

Podotýkám, že NEPOPÍRÁM HISTORICKÝ VÝZNAM OČKOVÁNÍ, ale NESOUHLASÍM A NEDŮVĚŘUJI SOUČASNÉMU NASTAVENÍ OČKOVACÍ POLITIKY, NEVĚŘÍM NEZAUJATOSTI NĚKTERÝCH KOMPETENTNÍCH ODBORNÍKŮ A SDĚLOVÁNÍ PLNÉ PRAVDY OHLEDNĚ STINNÉ STRÁNKY OČKOVÁNÍ. Viz výše.

Pokud bude tento článek vést k zamyšlení se nad touto problematikou a ke kladení otázek a hledání odpovědí, splnil svůj účel. Toto je můj úhel pohledu podložený nejen zdroji v článku a nikomu ho nevnucuji, jen cítím potřebu a nutnost o této tabu problematice veřejněji, otevřeněji a kritičtěji mluvit.

Vzkaz nejen pro členy Klubu Skeptiků Sisyfos: Nenávistné a odsuzující komentáře nevkládejte. Pojďme se na toto ožehavé téma i na sebe dívat s respektem. Děkuji.


[1] Zákon č. 378/2007 Sb.

[2] Zákon č. 258/2000 Sb.

[3] JANDA, Jan. Pokuty kvůli (ne)očkování dětí? A má být povinné? Duel DVTV [audiovizuální záznam z internetu]. Aktálně.tv, 2015.

[cit. 2015-06-27]

.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře