DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ jinak, aneb necháte se inspirovat waldorfským rytmem?

Domácí vyučování v dnešní mimořádné situaci. Velké téma pro mnohé.

Učit se doma, s podporou rodičů, vycházet z každodenních situací, tvořit si vlastní projekty… Krásně to zapadá do vize Učíme se společně. Každý den. Po celý život. Vzájemně se můžeme inspirovat.

Ráda bych Vás inspirovala metodami waldorfské pedagogiky, která se snaží propojovat myšlení, cítění a vůli. Děti prožívají učivo v rytmu, pohybu, v umění a vše se jim dostává hluboko do těla prostřednictvím prožitku i práce končetin. Důraz se klade na vypravování, fantazii a vědomě se v průpovědích oslovují i vyšší síly, které nás přesahují. Poděkování Zemi, modlitba před jídlem je jedním z příkladů. Říká se, že w. pedagogika je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče… 😉

Tato inspirace prostřednictvím internetu není úplná, protože waldorfské vyučování staví své základy na živém vyučování, které není možné prostřednictvím novodobých technologií realizovat. Výuka se významně opírá o rytmus hlavního vyučování, který ho vede a obsahuje rytmickou, výukovou a vyprávěcí část.  Na prvním stupni se zhruba po čtyřech týdnech střídají epochy M, ČJ a kreslení forem-specifického předmětu, který díky kreslení různých tvarů v oblouku a přímce, rozvíjí a kultivuje vnitřní sílu dětí-jsou to jakési uvolňovací cviky, ale s mnohem větším přesahem. Hlavní vyučování trvá 110 minut.

Učitel živě reaguje na nastavení dětí, jejich potřeby, dává do výuky přirozený nádech a výdech, skládá rozmanité metody na míru. Zařazuje např. na prvním stupni do výuky příběhy se skřítky, kteří řeší rozmanité situace reagující na potřeby třídy.

To zde, ve virtuálním světě, nenastává, tato výuka nemůže být nikdy úplná. Je možná v mnohém snazší, protože se nemusí řešit interakce mezi dětmi, ale právě v nich je ukryt největší význam školství, učení se sociální interakci, komunikaci s rozmanitými temperamenty, s rozmanitými dětmi z různých výchovných nastavení.

Často jsem si říkala, že je to opravdu náročná práce-umění naladit se na všechny děti, jejich potřeby i na jejich rodiče, protože ti jsou skrytým významným hybatelem v sociální propojenosti dětí. A samozřejmě je potřeba respektovat i nastavení školy- filosofii waldorfské pedagogiky vycházející z anthroposofie Rudolfa Steinera.

Jak tedy vypadá rytmus waldorfského vyučování v naší třídě?

ÚVOD-RANNÍ PŘIVÍTÁNÍ DĚTÍ, DNE

Začínáme zpěvem písní, naladěním se na nový den. Písně zrcadlí roční dobu, nebo téma, které se probírá.

Natáčela jsem pro rodiče ze své třídy tato videa, abych upřesnila naši výuku v praktických ukázkách. Protože někteří z nich neumějí noty, vznikly i tyto písničky. Prosím o shovívavost, nejsem žádný hudebník a tónina bývá kvůli dětem postavena vysoko… 😉 Berte to jako inspiraci.

Pak bývá prostor pro krátké eurytmické, nebo nápodobné cvičení v básničce. Často také praktikujeme proťukávání celého těla. Když se zklidníme a naladíme, jsme připraveni přivítat nový den.

„Slunko vstalo, vzhůru vystupuje, své kolo paprsků ukazuje.

Dolů na zem svítí, krásný den budeme míti.

Pod nohama pevná zem, nad hlavou modré nebe.

Rukama tvořím celý svět, v srdci mám, Slunko, Tebe.“

Stoupneme si rovně, vždyť vzpřímený postoj je výsadou člověka.

„Stojím pevně jako skála, ta co tady pořád stála.

Stojím rovně jako jedle, ani krůček vedle.“

Zhasneme a zapálíme svíčku.

„Zažíhám plamínek svíčky, ať zažene temnoty klam, zářivý plamínek svíčky, maličký světla chrám. V hlavě mám světlo, v nohách mám sílu, v srdci mám lásku.“

Je čas na každodenní průpověď, pozdravení nového dne, uvědomění si sil, které nás přesahují, dárců života. Stejné verše od Rudolfa Steinera, zakladatele w. pedagogiky, doprovázejí děti po celý první stupeň, na druhém stupni se obmění:

„To milý slunce svit
den ozařuje mi
a údům sílu dá
moc ducha v duši mé.
Já, v záři sluneční,
ó Bože, sílu ctím,
již ve svém dobrotě
tys vložil v duši mou,
bych mohl učit se
a pilně pracovat.
Od tebe pochází Světlo a Síla,
k Tobě nechť proudí Láska a Dík.“

Rudolf Steiner

Svíčka se sfoukne, světla rozsvítí, pojmenuje se nový den:

„Dnes je…  Po/Út/St/Čt/Pá… kolikátého, měsíce, roku 2020- i pozpátku: rok 2020, měsíc, kolikátého, den. Svátek slaví…“

Děti pak říkají, koho znají s podobným jménem, kde to jméno slyšely. Sdílejí i jiné oslavy v rodině. Řekneme si společně rozvrh hodin tam a zpět a přicházejí na řadu prstoví miniskřítkové s barevnými čepičkami pro jednotlivé dny. Ti si volají své děti, které se v ten daný den narodily, aby zarecitovaly své osobní básničky, které jim na míru pro posílení jejich temperamentu ve zvládnuté kvalitě v tématu dané třídy vytvořili jejich třídní učitel. Ostatní v tichosti poslouchají, často umějí básničky všech dětí ve třídě nazpaměť.

HRA NA FLÉTNU

Následuje hra na flétnu. Jakmile zazní naše úvodní písnička „Ztratil kos píšťalku“, běží si děti pro pentatonické flétny. Než písnička dozní, jsou připraveny na hraní. A zazní básničky k probuzení flétničky:

„Vítr našel flétnu v listí, spadla ptákům z hnízda. Však on si to brzy zjistí, zatím na ni hvízdá.“

„Moje milá flétničko, zahraj ty mě maličko. Ať je ve mně také pramen jako na dně studánky, zvoní, zpívá ze dne na den, jako skřivánek.“

Děti pokládají postupně, jak říkají jednotlivé verše, od shora prsty na dírky flétničky. Prstem, který je na řadě, na dírku poklepávají.

„Já jsem malá holčička,

jmenuji se flétnička.

S každým já si rozumím.

Pojď flétničko, pojď si hrát,

budeme se radovat,

třeba za čas kratičký 

naučíš nás písničky.“

Všechny prsty jsou na flétničce a děti foukají do flétny a postupně odzdola odkrývají dírky a dávají je zase nazpět. Protože se používají v prvních dvou letech pentatonické flétny, ladí to vždy, i když by byl někdo trochu rychlejší, nebo pomalejší než ostatní.

Pak následují většinou jednoduché písničky na rozehrání:

„Foukej, foukej, větříčku“

„Halí, belí“

Někdy i „Čáp“

Potom hrajeme písničky dle tématu- roční doby, epochy… Střídá se zpěv a hraní dle vyzvání učitele. Děti nehrají podle not, ale podle nápodoby. Dívají se na prsty učitele a hrají podle něj.

V předjaří jsme hráli píseň Březen

Brouček

A písně matematických skřítků, protože zrovna probíhala epocha matematiky.

Sčítálek

Odčítálek

Násobílek

Dělínek

Na závěr zazní:

„Děkuji Ti, že jsem na tobě mohl/a hrát, teď už půjdeš spát. Spinkej, spinkej, píšťaličko, hrála jsi už dost, zítra zase probudím Tě, lidem pro radost.“

Děti si čistí flétničku, ukládají jí do obalu, který si samy upletly a odnášejí ji na místo do boxíků.

Poté se seskupí v kruhu u tabule.

RYTMICKÁ ČÁST VÝUKY

Provádí se s celou třídou, často v kruhu, někdy se používají řady, dvojice, jiná seskupení. Pracuje se v pohybu, rytmu, aby se všechno učivo dostalo hluboko do těla.

Vyzkoušejte sami. Abyste správně počítali, je potřeba být maximálně pozorný a bdělý. Počítání hlavou může být pro mnohé jednodušší než počítání spojené s pohybem. Používají se často i pytlíčky s rýží, kartičky, dřívka…

Zde je malá ochutnávka určená pro epochu matematiky:

Tiché počítání

Počítání do 10 v pohybu

Počítání do 10 s tleskáním na sudá čísla

Číselná řada do 20

Číselná řada do 20- další varianta

Bombardování

Sčítání

Násobkové řady po 2

Násobkové řady po 3

Násobkové řady po 4

Děláme ještě další hry: Molekuly, Běhací s číselnou řadou na chodbě, Telefonáty čísel, Šli tři opice do porodnice, Otrávená fazole, počítání sirek při skládání do krabičky, venčíme matematické housenky…

Matematiku provázejí skřítkové na jednotlivé matematické operace, kteří k nám postupně přicházeli v první třídě.  Každý má jinou barvu, jiný charakter a žije v jiné části rostliny. Na w. škole se děti seznamují s početními operacemi v příbězích skřítků, v práci s přírodninami, v rytmu, pohybu, ve hrách, postupně si osvojují i pamětní počítání, které ale přichází prostřednictvím těla, manipulací s přírodninami, příběhu a prožitku.

Po rytmické části většinou zařazuji krátkou minipřestávku, která nepřesáhne 5 minut- čas na WC, napití, kousnutí do svačinky.

VÝUKOVÁ ČÁST

Začíná písní na zklidnění, probíhá v lavicích.

Úvodní matematická- Kolik je na světě

Následují různé prstové hry, básničky na koncentraci, na upevnění pravolevé orientace „Pravá ruka, levá ruka“ a pak je čas na tichou práci do sešitu.

Nejprve se na tabuli objeví obrázek a vytváří se příklady k různým hrám a situacím z rytmické části z daného dne. Nová látka se nechá uležet do dalšího dne. Nechá se projít nocí.

Do sešitu se zapisuje látka z minulého dne. Připomene se, co se dělo a pak učitel zapisuje s dětmi do sešitů pomocí bločků-voskových pomůcek, kterými si děti vytvářejí rámeček, řádky, obrázky. Číslice se mohou psát štifty, nebo pastelkami. Učební látka vychází často z příběhu, je provázena i činnostním učením- např. motání násobků na matematickém kolečku, výrobou matematických housenek s násobkovými řadami, které děti venčí na procházce foukáním do brček…

Zapisování do sešitu se děje v co největší tichosti, pokud děti udělají chybu, je jim zalepena bílým papírem, aby ji mohly opravit a stránka zůstala krásná.

VYPRÁVĚCÍ ČÁST

Když mají všichni hotovo, zazní melodie na metalofonu, která oznamuje příchod vyprávěcí části. Ti, co jsou připraveni, běží pro svícen, někteří se nabízejí, že budou hrát místo mě. Děti sklízejí sešity, berou si polštářky a připravují se libovolně ve třídě na poslech bajky, nebo legendy, což je vyprávěcí téma druhé třídy. V první třídě nás provázely pohádky. Stejná bajka, nebo legenda se vypráví několik dnů za sebou, na závěr může proběhnout dramatizace a namalování obrázku do legendových sešitů.

Zapálí se svíčka.

„Plamínek světla zapálím, o legendu (bajku) se podělím.“

Průpověď pro legendu:

„Co v dávných časech stalo se, jak lidem spolu žilo se,

zda dobro druhým činili, či zlem svou duši špinili…

To v legendě se ukrývá, světlo pravdy odkrývá…“

Pro bajku:

„Čas pro bajku zde nyní máme, si zvířátky si povídáme.

Ti jako lidé se chovají, občas neřesti mívají.

Však poučit se může každý a každý zde svou cenu má.

I ten největší, nepatrný tvor pro svět mnoho znamená.“

Nastává čas vyprávění, který děti milují.

Pak zazní zase melodie na metalofonu, signál ukončení činnosti a ozve se:

„Plamínek světla zhasínám, poselství z legendy/ bajky vám posílám.“

Je čas na velkou přestávku a svačinku, kterou přivítáme hrou na metalofon a zpěvem:

„Všechno, co roste ze země, chutná a voní příjemně.

Sluníčko s deštěm každý den rostlinky vytahuje ven.“

A následuje průpověď k jídlu:

„Děkujem Ti, Sluníčko, žes uzrálo zrníčko.

Děkujem Ti, Země milá, žes to zrnko v sobě skryla.

Dobrou chuť.“

A TO JE KONEC, PŘÁTELÉ.

Konec hlavního vyučování.

Proč jsem toto všechno psala?

1/ Jako inspiraci pro domácí výuku mých rodičů ve třídě.

W. pedagogika je specifická, založena na živé interakci, tudíž její náhradní podoba nemůže vycházet pouze z vyplňování pracovních listů, či internetové výuce podle různých učebnic.

Rodičům jsem doporučila, aby se snažili zakomponovat podobný rytmus do domácí výuky. Zároveň jsem jim nechala volnou ruku, aby tento čas karantény s dětmi pojali jako dar-čas na prohloubení vztahu, na radostné objevování, na hru…, aby společně spolu chodili na procházky, vařili, uklízeli a do těchto každodenních činností zakomponovali vyučování, procvičování všech matematických operací.

Respektovali rytmus v ranním probuzení, zpívání, přivítání dne v průpovědi, dne v datu, osobní básničkou, pohybem, cvičením.

Sladěním se nad přípravou snídaně, společnou modlitbou nad jídlem.

Hraním na flétničku, procházkou, učením se jarních kytiček, všímání si proměn přírody, rytmickým počítáním, přípravou oběda, úklidem, výukou-procvičováním příkladů, zapisováním do deníčku, kreslením obrázků, zpěvem, tancem, kreslením, modelováním, vypravováním.

Společným úklidem, pobytem venku, pomocí při běžných činnostech.

Večerním ztišením, vypravováním, shrnutím dne, vypravováním, čtením…

2/ Jako inspiraci pro další rodiče, nejen z waldorfských škol.

Proto vznikl tento článek, který vychází z e-mailové komunice s mými rodiči. Vnímám, že mnoho rodičů vítá každou radu, jak přistupovat k domácí výuce svých dětí a w. metodika je naprosto skvělá.

3/ Jako inspiraci pro učitele, nejen z waldorfských škol.

3/ Jako inspiraci pro každého z vás, kdo se chcete napojit na přirozený rytmus.

Ve škole nás rytmus vyučování přirozeně nese po celý školní rok. Děti tak zažívají jistotu rytmu, prožívají ho i v dnešní době plné změn, chaosu, neukotvenosti, přesycení podnětmi. Pokud se podobný rytmus stane součástí i Vašeho rodinného života, můžete se tím lépe zklidnit, ukotvit a nechat nést. Poléčit uspěchanost, roztěkanost, přesycenost dnešní doby.

V dřívějších dobách byli lidé mnohem více napojeni na koloběh přírody, délku dne a noci, cyklus a vliv Měsíce, jejich aktivity byly intenzivní v závislosti na potřebách obživy, respektovali přirozené nastavení i magická předělová data (slunovraty, dny rovnodennosti, Dušičky, Hromnice, Velikonoce, svátek lásky, dožínky). V dnešní době umělého osvětlení a pracovního vytížení se již toto propojení často vytratilo. My se nacházíme blízko magického předělu, jarního slunovratu, přichází jaro.

A na závěr uvedu kousek z e-mailu pro moje rodiče, jestli budete mít čas, chuť a náladu, můžete se připojit k nám:

V pátek je první jarní den, den jarní rovnodennosti-den a noc jsou stejně dlouhé. Od tohoto dne bude den po dnu přibývat dne a sluneční svitu, což by bylo skvělé oslavit! Smrtka se vynášela na smrtnou neděli, což letos spadá na 29.3., což je křesťanské datum, ale sama vnímám jako důležitý předěl právě den jarní rovnodennosti.

Mám pro Vás první výzvu- 1. projektový úkol-přivítejte ve Vaší rodině jaro.

Je na Vás, jak celou oslavu pojmete. Neměl by chybět zpěv, možná tanec, procházka za jarními kytičkami, možná i vynesení smrtky, kterou lze udělat z lýka, nebo vhodit do vody jen větvičku… Pak o této slavnosti namalovat alespoň do Deníčku, nebo si zhotovit knížečku s detailními zápiskami a obrázkami, či vymyslet jinou formu, jak zachovat tento prožitek a podělit se pak s námi. Pozorovat při tom všem proměny jarní přírody, něco si cestou spočítat, vyprávět nějaký příběh, bajku, legendu…

Trocha inspirace odjinud:

http://www.makovice.eu/akce/vitani-jara

https://www.mas-dolnimorava.cz/dedictvi/component/zoo/category/lidove-tradice/13

Velikonoční doba s sebou přináší řadu zvyklostí, určitě se mnohých dotkneme…

https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice

Posílám Vám i písničky, které jsme zpívali vloni, třeba si děti vzpomenou. Na jarní slavnosti byla vloni 1.-3. třída. Dělali jsme Zlatou bránu, soustředěné kruhy, kde každá třída něco zahrála, zazpívala, nebo zarecitovala a smrtku jsme pak společně zapálili a vhodili do řeky.

Písničky pro vynášení smrtky

Smrt chodí po vsi

Smrtná neděle

Smrtko, smrtko, bílá

Vrby se nám zelenají

A ještě jeden odkaz pro ty děti, které kteří milují pracovní listy z různých oblastí k vyplnění a inspiraci. Pokud chcete, můžete si vytisknout pracovní listy nejen k matematice a zadat je dětem jako dobrovolnou činnost.

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/

A ještě jeden tip:

Před několika dny jsme doma vyráběli vrbové píšťalky- byla to skvělá činnost, i když nepískala každá. Pokud máte možnost, vyzkoušejte také. Vyzbrojte se velkou trpělivostí, ostrým nožem (my používali řezák), proutky nejlépe vrbovými s větším rozestupem pupenů, podložkou na řezání, na které jsme také vrbovou píšťalku otáčeli a poklepávali a při tom říkali říkadlo. Skvělá zábava. Vřele doporučuji.

Nápady na hry karetní a jiné zašlu jindy. Pokud máte chuť se podělit s tipy, sem s nimi!

Přeji krásné dny pro Vás i Vaše děti.

S pozdravem Jana Tlapová

P.S.

A kdybyste potřebovali podpořit výuku prvopočátečního čtení a psaní, můžete použít mé Písmenkové básničky, Sešity vytištěnék výrobě připravené, E-book zdarma s radami atd.

Ať se daří ve zdraví, lásce a radosti.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře